Mil Neser - Eng lëtzeburger Grupp zu Lhasa am Tibet virum Potala Palast.

lhasa-c-2007-054

""

ribs